REGULAMIN
KURSMATURAINFORMATYKA.PL

REGULAMIN
KURSMATURAINFORMATYKA.PL
REGULAMIN
KURSMATURAINFORMATYKA.PL
§1 Definicje
 1. Portal – strona internetowa dostępna pod adresem „kursmaturainformatyka.pl”, świadcząca usługi edukacyjne online.
 2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług Portalu.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 5. Kurs – program edukacyjny oferowany przez Portal, przygotowujący do matury z informatyki.
 6. Materiały kursowe – treści edukacyjne dostępne dla Użytkowników w ramach zakupionego Kursu.
 7. Administrator – podmiot zarządzający Portalem, odpowiedzialny za dostarczanie i utrzymanie usług edukacyjnych.
 8. Umowa – umowa zawierana między Użytkownikiem a Administratorem Portalu, dotycząca korzystania z Kursu.
§2 Warunki Ogólne
 1. Usługi Portalu są świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 2. Portal umożliwia dostęp do Kursów po dokonaniu przez Użytkownika opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Rejestracja na Portalu jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
§3 Warunki Korzystania z Portalu
 1. Portal daje Uczestnikom możliwość skorzystania z kursów przygotowujących do matury z informatyki.
 2. Dostęp do Kursu jest możliwy po zalogowaniu się na konto Użytkownika i dokonaniu odpowiedniej opłaty.
 3. W celu skorzystania z wybranej wersji kursu Użytkownik powinien dokonać opłaty według cennika dostępnego na stronie Portalu: https://kursmaturainformatyka.pl/.
 4. Administrator nadaje Użytkownikowi prawo do korzystania z autorskiego Kursu na zasadzie licencji niewyłącznej na okres 1 roku od momentu wykupienia usługi.
 5. Po upływie okresu aktywności Kursu, staje się on nieaktywny i niewidoczny w Koncie Użytkownika. Użytkownik może przedłużyć czas korzystania z Kursu. Przedłużenie czasu trwania Kursu wymaga jego ponownej aktywacji.
 6. Uczestnik z udostępnionych treści kursu może skorzystać w każdym momencie.
 7. Użytkownik ma prawo do korzystania z Materiałów kursowych wyłącznie do celów osobistych.
 8. Materiały udostępnione w ramach Kursu w formie elektronicznej mogą być wykorzystywane wyłącznie na własny użytek i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509). Niedozwolone jest powielanie materiałów, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie materiałów (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej z Administratorem.
§4 Prawa i Obowiązki Użytkownika
 1. W celu skorzystania z Kursu Użytkownik powinien: zapoznać się z treścią regulaminu; wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej; Dokonać opłaty za Kurs, według cennika dostępnego na stronie Portalu.
 2. Użytkownik ma prawo do zgłaszania uwag i reklamacji dotyczących Kursu.
 3. Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości, w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
 4. Użytkownik nie może przekazywać kodów (danych dostępowych) do konta na Portalu osobom nieuprawnionym.
 5. Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników, jak i Portalu.
 6. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 7. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: mateusz.oracz@kursmaturainformatyka.pl
 8. W ramach Portalu zabronione jest działanie Uczestnika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
§5 Prawa i Obowiązki Administratora
 1. Administrator troszczy się o należyte działanie platformy internetowej https://kursmaturainformatyka.pl/ o każdej porze.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika w przypadku:
  a) złamania zasad umowy oraz regulaminu,
  b) podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika, lub Portalu,
  c) podawania nieprawdziwych danych,
  d) udostępnianie dostępu do konta nieuprawnionym osobom trzecim,
  e) niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zamówienia Kursu przez Uczestnika, z innych przyczyn niż siła wyższa.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) treści i informacje przekazywane przez Użytkowników, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność,
  b) działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Użytkownik przekazał kody dostępu do swojego konta w Portalu,
  c) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji Portalu,
  d) problemy techniczne niezależne od Portalu, w tym problemy z dostępem do Internetu po stronie Użytkownika.
 4. Administrator nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika, jeżeli Portal nie posiada świadomości faktów i okoliczności.
 5. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach Portalu Użytkowników, Portal jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do chwilowego zawieszenia dostępu do Portalu z powodu prac technicznych lub aktualizacji systemu.
§6 Opłaty
 1. Usługi świadczone na Portalu są odpłatne.
 2. Płatność za korzystanie z Kursu, Użytkownik dokonuje za pośrednictwem systemu płatności Tpay.
 3. Treść kursu udostępniana jest po zaksięgowaniu płatności na koncie Administratora.
 4. Ceny usług wobec Użytkownika podawane są w polskich złotych na łamach Portalu.
 5. Ceną ostateczną, wiążącą Użytkownika jest cena zakupu szkolenia podana na stronie Portalu w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia udostępniana jest przed wyborem opcji „Kupuję i płacę”.
§7 Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia pisemnego oświadczenia do Administratora Portalu drogą elektroniczną na adres Administratora.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w której wykonaniu Administrator wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, wszelkie dokonane przez Użytkownika płatności będą zwrócone niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
§8 Ochrona danych osobowych
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i Polityką prywatności opublikowaną na Portalu.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
§9 Postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Portal.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.
 3. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, wysyłając maila podanego na stronie https://kursmaturainformatyka.pl/, w którego treści wpisuje:
  • dane Użytkownika umożliwiające kontakt;
  • rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;
  • rodzaj błędnego funkcjonowania;
  • czas, który stanowi podstawę reklamacji;
  • zarzuty Użytkownika;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia – w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.
 5. Administrator rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 7. W przypadku uznania reklamacji, Administrator niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.
§10 Rezygnacja ze świadczonych usług
 1. Użytkownik, który wykupił Kurs, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w razie nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu przez Administratora.
 2. Administrator może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika zarejestrowanego w przypadku, gdy:
  a) Użytkownik w przypadku zmiany niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Portalu,
  b) Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Portalu.
 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail.
 4. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta oraz jego usunięciem.
§11 Zmiany w Regulaminie
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania ich na Portalu.
 3. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez ogłoszenie na stronie głównej Portalu.
§12 Postanowienia końcowe
 1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Ewentualne spory wynikające z korzystania z usług Portalu będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora.